Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » НАЗМУ - ДЖЫР » КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ДЖЫРЛАНЫ ТЕКСТЛЕРИ
КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ДЖЫРЛАНЫ ТЕКСТЛЕРИ
AssıTarih: Cuma, 17-05-13, 7:58 PM | Mesaj # 1
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda
Сокъ къобузум

Тау жырым журтуму алгышлай
Сен ойна таулага тау кушлай
Жай къанат эртенги жарыклай
Насыплы жашауну алгышлай

Припев:
Сокъ къобузум ойначы тюекле
Куанчдан толурча жюрекле
Байрамда той эте ма былай
Жырларча бу жырны халкъ саулай

Тау жырым журтуму алгъышлай
Сен жашна жазгыда гоккалай
Хар жерге бар сыйлы къонаклай
Бурунгдан?? адамны тансыклай

«Алгъыш»

Той барады эшик аллында,
Келин киргенди джарыкъ арбазгъа,
Толу юйдегили болсунла,
Этген муратланы толсунла.
Тепсейдиле джашла бла къызла,
Олтурадыла терледе къартла,
Тауусуладыла алгъыш аякъла,
Уаладыла къурманлыкъ базукла.
Къызны да джашны да адамы,
Туугъан туудугъндан къууансын,
Джуртубузгъа улан къошулсун,
Къыралыбызда оюмлу болсун.
Бизни миллет кебден кеб болсун,
Хар юйге да туудукъ къошулсун.
Кечген къыйынлыкъны сынамай,
Рахат джашасын халкъым джарыкълай.
Ойнагъыз, тепсегиз, кюлюгюз
Къызгъанмасын сизни кюнюгюз,
Джарыкълай къалсын бу дуниягъыз.
Къууанчда айтылсын атыбыз

«Кел ариучугум..»

Кел ариучугум алыб кетеим  Ой да орайда ой
Бери джуук келчи онг джаныма Ой да орайда ой
Кел ариучугум алыб кетеим  Ой да орайда ой
Келиб сюелчи мени джаныма Ой да орайда ой
Кел ариучугъум алыб кетеим, Ой дари дара ой,
Бери джуукъ келчи онг джаныма, Ой дари дара ой.
Сени анам келин этеим, Ой дари дара ой.
Олтур мени джангы машынама, Ой дари дара ой.
Мен кюнню нюрюн, айны джарыгъын, Ой дари дара ой.
Берликме ариуум, мен сени ючюн, Ой дари дара ой.
Къанатлыланы ариу джырларын, Ой дари дара ой.
Берликме ариуум, мен сени ючюн, Ой дари дара ой.
Кекде джарыкъ джулдузланы барын, Ой дари дара ой,
Берликме ариуум, мен сени ючюн, Ой дари дара ой.
Къалгъан кюнлени согъуб алгъанын Ой дари дара ой,
Берликме ариуум, мен сени ючюн, Ой дари дара ой.
Кел ариучугъум алыб кетеим, Ой дари дара ой,
Келиб сюелчи мени джаныма, Ой дари дара ой.
Кел мен сени насыблы этейим, Ой дари дара ой,
Олтур мени джангы машынама, Ой дари дара ой.

«Ийнанганем»

Джазгъы кёзюуде меннге тюбегененг сен,
Къууанч сезимге мени бёлегененг сен,
Сюеме, ийнан деб, тилеб айланнганенг,
Ийнаннганем,
Ийнаннганем, бир бек ийнаннганем.

Этген антынгы дженгил унутханенг сен,
Джаннган сезимни отун сууутханенг сен,
Менден башханы да табыб сайлагъаненг,
Къыйналгъанем,
Къыйналгъанем, бир бек къыйналгъанем.

Джарыкъ джазымы алыб джанлагъаненг сен,
Къыйын кюнюмде кенгден къарагъаненг сен,
Ой, кетме десем да, кери атланнганенг,
Сакълагъанем,
Сакълагъанем, бир бек сакълагъанем.

Ма энди, келиб, меннге табынаса сен,
Къайт, деб, джазынга, тамам джалынаса сен,
Къайтырма анга деб, ийнан, айталмазма,
Къайталмазма,
Къайталмазма, энди къайталмазма.

муз. А. Узденов, сл. Х. Джаубаев

*Жанымча керген*

Жанымча керген, сюйгеним а барды,
Хар кюнден аны жокълайма,
Бир кюн болмаса да, бир кюн а болур деп,
Умут юзмеин а сакълайма.

Башыбыздагъы жарыкъ жулдузчукъ,
Ол таула артына батады,
Ариу сыфатынг кезюмден а кетмейди
Тангым аман бла атады

Мен жолгъа чыгъып аллынга уа къарай
Эки кезюмден бошайма,
Бу сюймеклигим элге уа белгиди,
Болмаз къайгъыгъа къалгъанма

Мен жырла айта, ол жырла уа жаза
Атынгы жыргъа салгъанма,
Ийнана эсенг мен ант а этеме
Сени сагъына уа жашайма

Сени сюйгенден жашаялмайма
Башыммы алып кетмесем,
Бу жашау манга уа неге уа керекди
Мен муратыма уа жетмесем

Кезлеринг кезюр ойнайла

Сени къара чачынг табанынга джете
Кезлеринг кезюр ойнайла
Узун кирпиклеринг кезлеринги джаба
Джарыклыгынгы джашыралла

Сеннен ариу болмаз ой джерни усюнде
Ариулугунг ай бла эришед
Сюймеклик капханга тюшкенме мен ариу
Кыйналмам чыгарга кюреше

Терк терк кералмасам мен санга тансыкдан
Джюрегим отда кюеди
Башым къой деседа унамайд джюрегим
Сени джюрегим бла сюйгенме

Бир карасанга сен мени кезюме
Нечик бек ушайса сен айга
Бармаз джеримдеда барама мен ариу
Тепсей билмей сен барган тойга

Сен абезекде ариу тепсейсе
Ариу чабак келде джюзгенча
Сен ариучукну чексиз бек сюйгенме
Тахир зухураны сюйгенча

*Алтын кибик*

Ариу болмаз сюйгенле
Бир бирни англамасала
Сен жилямукъларынгы
Тегюп тегюп жиляма

Алтын кибик бармагъынг
Кюмюш кибик тырнагъынг
Сюеме деп айтаса
Неге къыйнайса мени

Бийик таугъа миннгенме
Кермей болмайма сени
Бир кесекхе амал алып
Шукур да болгъанем

Алтын кибик бармагъынг
Кюмюш кибик тырнагъынг
Сюеме деп айтаса
Неге къыйнайса мени

Кезлеринг кекдюле сени
Кек атлы жалы кибик
Керегенг сен манга
Къушха къанатла кибик

Алтын кибик бармагъынг
Кюмюш кибик тырнагъынг
Сюеме деп айтаса
Неге къыйнайса мени

Къашынгы бла кезюнг
Ортасында ай барды
Санга термилип тургъан
Ненча тюрлю жан барды

Алтын кибик бармагъынг
Кюмюш кибик тырнагъынг
Сюеме деп айтаса
Неге къыйнайса мени

Узакъ жолну келирме
Сени жангыз бир керюрге
Тенгизни жюзюп етерме
Чачынга бир тиерге

Алтын кибик бармагъынг
Кюмюш кибик тырнагъынг
Сюеме деп айтаса
Неге къыйнайса мени

*Шоркъа суу*
Тау дорбанны тешип чыгъама ой орайда
Къысыр ташланы саркъып жууама ой орайда
Жол узакъды мен ашыгъама ой орайда
Тау желни да жетип озама ой орайда

Эй, терен езенле, чегетле,
Эй, къотур къаяла, кюн бетле,
Сизге  жангур келсин кюз жетсе
Суу тамчыларым суукъ аязым
Сизни ийнакълай озама

Сорушадыла шоркъа сууларынг ой орайда
Тар езенден кенге чыкъсала ой орайда
Керек жерде бурулуп ала ой орайда
Етедиле къуукъладан да ой орайда

Эй, терен езенле, чегетле,
Эй, къотур къаяла, кюн бетле,
Сизге  жангур келсин кюз жетсе
Суу тамчыларым суукъ аязым
Сизни ийнакълай озама

Эй, терен езенле, чегетле,
Эй, къотур къаяла, кюн бетле,
Сизге  жангур келсин кюз жетсе
Суу тамчыларым суукъ аязым
Сизни ийнакълай озама

Тау дорбанны тешип чыгъама ой орайда
Къысыр ташланы саркъып жууама ой орайда
Жол узакъды мен ашыгъама ой орайда
Тау желни да жетип озама ой орайда

Эй, терен езенле, чегетле,
Эй, къотур къаяла, кюн бетле,
Сизге  жангур келсин кюз жетсе
Суу тамчыларым суукъ аязым
Сизни ийнакълай озама

«Тишириула»

Къыш суукълада джылыу излесек
Биз ушатабыз джазгъа.
Джай иссиледе тенглештиребиз
Сизни салкъын аязгъа.
Гокка ханслача ариулукъ салыб
Сейирилик джерибизге
Иги умутла, иги муратла
Туудура келюбюзде.

Припев:
Джолубузгъа тийириб джарыкъ кюн
Бизге къанат бересиз тиширыула
Бизден бек сюебилгенигиз ючюн
Сизни артыкъ сюейбиз тиширыула.

Кёгюрчюн кибик сакъалайсыз отдан
Сиз джерни юсюн хаман.
Кёгюбюз чууакъ рахат джашайбыз
Джарыкъды бизни заман.
Джолубуз кенгди кюн билек болуб
Хаман бирге барабыз
Къууанч кюнде да, джарсыу кюнде да..
Биз халал тенг болабыз.
Хар насыбны да тамамы болгъан
Сиз огъурлу анасыз.
Сабийлеригиз джарыкъ ышарыб
Юйге къууанч саласыз.
Нюр сыпатыгъыз булут кюнде да
Бизге джарыкъчыкъ эте.
Сюймеклигигиз кюч бериб хаман
Таукел алгъа элтеди.

*Кёгала*

Кёкле тюбюнде, кёкбаш юйледе
Жашайды ариу Кёгала,
Экибиз бирге кюйюп барабыз,
Кёгала, санга тарала.

Кёкле тюбюнде, кёкбаш юйледе,
Мен а къайгъысыз жашайым,
Тойгъа оюнга къошулмай эдим,
Мен сюймекликден ташайып.

Жарыкъ жулдузча, сени сюйюмюнг
Къууат салады шахаргъа.
Ышаргъанчыгъынг, ала кёзлеринг
Къоймайла бизни жашаргъа.

Бизни тийреге сиз тойгъа келип,
Юйде олутуруп кетигиз,
Бирден кезюме къарап ышарып,
Мени тынчлыкъсыз этдигиз.

Субай санынга ариу жарашхан
Сен кёкбетли чепкен кийесе,
Экеулен болуп сени сюебиз,
Сен къайсыбызны сюесе?

Экигизге да бир сезюм жокъду
Жашла сиз ахшы аламат,
Халал тенглени шохлугъун бузсам,
Не айтыр манга жамауат?

Экибиз бирге аллынга келдик
Бир-бирибизден уяла,
Халал тенглени харам этме да
Бирин сайлачы, Кёгала.

Экигизни мен айырмайым,
Бирча багъалы кереме.
Айып этмегиз тюзюн айтайым,
Мен башха жашны сюеме.

*Къарачай-Малкъар*
Кёбден бери келирге деб термиле,
Мен келгенме къарнашымы эллине,
Къарнашлыкъны бешигинде тебреле,
Менй айтайым келген затны кёлюме:

Бир джюрекни тюбюнде биз джан кириб,
Джаратылдыкъ, анга болмаз чыртда дау?
Бир анадан экибиз да сют ичиб,
Миллет болдукъ, анга шагъат – Минги Тау

Майна,анна ёшюнлеча кёребиз,
Джылтырайдыла бузлары ээм къарлары,
Анна сютча сууларындан ичебиз,
Эгизлери – Къарачайы,Малкъары.

Къарачайдан уллу салам берирге,
Мен келгенме Кязимни Малкъарына,
Къайсын ичген Чегем суудан ичерге,
Тынгыларгъа Омарны тау джырына.

***       ****       *****

Мен сюймекликден дюккюч болгъанма,
джаз чырпы болуб чакъмазча.
Мени тенгледен кемлигим неди.
насыбдан юлюш табмазча?

Элекге къуюб бергенча сууну
бергененг сюймеклигингден,
Челекге къуюб бердинг джарсыуну
ичдим сени бек сюйгенден

Ариум дедим, наныгъым дедим,
къалай демедим атынга?
Насыб джюгенни джазыуугъа бериб,
баралмай къалдым къатынга...

Кемсиз ариу сез башынга джауду,
мен къоркъуума тюбедим.
Джаз чагъыб келген насып гоккама
сууну кеб къуюб тюб этдим...

Джазыуум улуйд къобхан тенгизча,
къыбламам джокъду, къайдад джол?
Хар кетген кюнюм - батхан кемечад,
мыдах къарайма , булгъай къол.

Боран шаушалса, джерни джылытыб,
сенге кюн тийсин менге - ай!
Айгъа къарарма, санга ушатыб,
къалсам да дайым суукълай...
 
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » НАЗМУ - ДЖЫР » КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ДЖЫРЛАНЫ ТЕКСТЛЕРИ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2019