Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Литература и Искусство | Адабият бла Санагъат » Кюйле (Бийнёгерни жыры-С движением- Notalı)
Кюйле
kaçigarTarih: Pazartesi, 21-12-09, 0:43 AM | Mesaj # 1
Tümgeneral
Grup: Admin
Mesaj: 162
Ödüller: 1
İtibarlarınız: 0
Konum: Dışarıda
Бийнёгерни жыры

Гежох улу да - ол жигит туугъан Бийнёгер
Эрле ичинде да махталып келген батыр эд.

Тамата къарындашынг - Омар ол ит ауруудан ауруйду,
Анга жарарыкъ ол акъ маралны сютюдю.

Аны тутарыгъ'а - ана къарындашынгы итиди.
Бийнёгер барды да ана къарындашына ит тилей.

Ана къарындашлары эгечден туугъанча кёрмелле,
Ала Бийнёгерге ит кючюклерин бермелле.

Санга ит бермеген ити кибик ит болсун,
Да ол кеси да, Бийнёгер кибик, тюп болсун.

Ызы бла бардым Къубадийлагъа ит тилей,
"Ала бермеселе, да не мадар болсун?" - дей.

Къубадийлары уа, ой, къонакъ кибик кёрдюле,
Манга, тутдула да, эгер итлерин бердиле.

Быллай кюн келсин а мени сюймеген къанлыма -
Юч аякълы бир кийик чыкъды аллыма.

Эки аягъындан а ючюнчюсю бек бийик,
Эки мюйюзю уа - этге чанчылгъан шиш кибик.

Энди ол кийикни мен сюре, ызлай тебиредим,
Уллу Басханны уа къар тауларына ёрледим.

Арып, талыб'а, сагъышха батып олтурдум,
Уучу башлыгъымы къар жуммакъладан толтурдум.

Акъылымы да узакъгъа атып, ташладым,
Ол къар жуммакладан а басхычла этип башладым.

Ёрлеп чыкъгъанем ол къыйын тауну башына,
Мудахлыкъ келди да Гежох улуну жанына.

Къарадым, къарадым - мен кийигими кёрмедим,
Дагъыда бираз баргъандан сора эследим.

Сора мен кийикге былай айтып соргъанем:
Эй, тамаша, жашырмай айтчы, сен кимсе?

Керти да, сен - шайтанмыса неда - жинмисе?
- Мен, - деген эди ол, - шайтан да, жин да тюйюлме,

Апсатыны къызы Фатимат деген - ма менме.
Ашадынг, ичдингда, сен этибизден тоймадынг,

Къая ыранда да сен бизге жашау къоймадынг.
Алай болса да, мен санга бир-эки "алгъыш" этейим:

Тёбен жанынг - бир тенгиз болсун, терк болсун,
Огъары жанынг - бек бийик болсун, кёк болсун,

Эки кюндеш бир бирин кёрмез бек болсун,
Ма аны ичинде уа жашар кюнюнг кёп болсун!

Ай, мен тюбедим шайтанча бир кийикге,
Сюре кетиб'а чыкъгъанем чынгыл бийикге.

Тап ол айтханча, тёбен жаным терк болду,
Огъары жаным а - бийик, чынгыл кёк болду.

Ма ол ыранда да жашар кюнюм кёп болду.
Кийигими этген къаргъышы къабыл болду.

Ол тар ыранда мен онбеш кюнню жашадым.
Билек шаугютлерми уа жыртып ашадым.

Уучу ит нёгерим манга къарап юргенде,
Тар къая ыранда къыйынлыкъланы кёргенде,

Бут чабакъларымдан кесип, ма итге ашатдым,
Кесим бла бирге онбеш кюнню жашатдым.

Омар къарындашым бир аман тюш кёргенед,
Да быллай ишлени болурун ол билгенед.

Да сиз къарагъыз Омарны кёрген тюшюне:
Ол излей баргъанды ма Бийнёгерни юсюне.

Къарындашы Омар Бийнёгерни тас этди.
Он алты кюнден ауруу юсюне келди.

- Къарындашым, бу аман кюн санга нек келди?
Ол ыранлагъа къуш да кирмейди, тюш! - деди.

Бийнёгерни энди къолундан жукъ келмейди,
Ол бекленнгенди да, этер амалын билмейди.

Ауруулу ОмарХоламгъа къуугъун этди,
Малкъар, Чегем, Басханда къалмайын жетди.

Ала тик ыранда ма Бийнёгерни кёрдюле,
Болушлукъ эталмай, ызларына кетдиле.

Къарындашы Омар туурасындан а кетмейди,
Не тилесе да, Бийнёгер айтханын этмейди.
Тюшиесенг да, санга этерими айтайым:

Тамата къызынгы кюнчыкъгъаннга сатарма,
Кичи къызынгы уа кюнбатханнга атарма.

Омар, - деди, - сени сёзлеринги билеме.
Аланы айтып, сен менден жукъ да тапмайса.

Бабугентде барды мени бир тос къатыным,
Аны кёрсем, бар эди бек кёп айтыр затым.

Бийнёгерни тилегин Омар бек къабыл кёрдю.
Тос къатынына барып, хапарын билдирди.

Къабартыда келиним, сен турсанг а ёрге!
Бийнёгер тосунг хазырды кёрге кирирге.

Тос къатыны турду, тангнга дери хант этди.
Бийнёгер ёлген жерде ёлюрме, - деп кетди.

Мычымай тебреди, эки бутун ат этип.
Жиляй-жиляй барад, кёлек аллын кёл этип.

Бутларын, эки къолун да къамчи этди.
Терлеп, кюйюп, Бийнёгер тосуна ол жетди.

- Уялмасам, санга жетер эди билегим.
Къабыл болсун бюгюн а санга этген тилегим.

Мен кесим тикген акъ кёлегинг юсюнгде.
Сен къалай тюшгенсе уу ыраннга бу кюнде?

Ол акъ кёлегинги ма кёзлеринге чырмачы.
Алтынлынгы да учундан тутуп быргъачы.

Айтханыма угъай деме да, сен тынгылачы,
Мен тикген кёлекни кёзлеринге да чулгъачы.

Ол айтханлай этди да, ырандан секирди.
Мычымайын а бир къан хырттыкла кекирди.

Мындан чыкъгъан эди жигит, темир ыргъакълай,
Андан а энди ол, чулгъанып, жюн гулмаклай.

Жангыз кекели тюшдю тосуну аллына.
Ол сагъат тосуда къыптысын урду къарнына.Ana tilin süygenni,
Har zamanda kölü tok,
Anatilni süymegenni,
''ANAM'' derge erkinligi cok.
 
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Литература и Искусство | Адабият бла Санагъат » Кюйле (Бийнёгерни жыры-С движением- Notalı)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2020