Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Литература и Искусство | Адабият бла Санагъат » Сайламла
Сайламла
kaçigarTarih: Salı, 27-03-12, 7:23 PM | Mesaj # 1
Tümgeneral
Grup: Admin
Mesaj: 162
Ödüller: 1
İtibarlarınız: 0
Konum: Dışarıda
[b]Миллетни сатханла![/b]

Миллетни сатханла!
Уппа этиб, кёрюрге,
Нарт тауларыбызны!
Чырттан мында ёлюрге,
Солуй таза хауабызны!

Ёхтемлениб къараргъа,
Тау бийикден журтубузгъа!
Къаргъаланы мараргъа,
Къайтхан эдик ауузубузгъа!

Кёрдюм къууанч, жарсыуу да,
Жокълады мени асыу да.
Къабыр чек ызладым кесиме,
Атам аякъ юсге сюеген жеримде!

Алай, бармайды жашау акълай,
Турмады сагъышым жарыкълай!
Кёчгюнчюлюкде сатхычла,
Жаннгыдан чыкъдыла налатла!

Жюрегими жаргъан а неди?
Тауланы сатхан, таулу иеди!
Керекли эди кёкюрек тирерге,
Жер бийлей, таугъа ёрлегеннге!

Сатды! Къурутду! Нарт тауларыбызны!
Негерлери болду, къанлы жауларыбызны!
Нек? Ёмюрлюк къарынын толтурургъа!
Чиримез жерде минг жылла олтурургъа!

Къуш уяда, къаргъа кёб оноуму этер?!
Къаргъа бегимле орнатыбмы кетер?!
Къуш къанны къургъасыбмы къалыр ызлары?!
Къанатларын чыгырларырмы заманны жыллары?!

Къаралаймы турур къаргъаланы тюрсюнлери!?
Жарыкъмы атарла келлик кюнлери!?
Къушла уа инжилтмезле ёхтемликлерин,
Къаргъа жыйыннга бошлаб жерлерин!

Кесибми бир бирлерин, жоюбму,
Беш къаргъагъа, бир къуш къоюбму!!!
Жыртырла, думб этерле мыллыкчыланы,
Атлары да къалмаз, мулхарчыланы!

Таулу атларын тас этиб,
Миллетибизни сатханла!
Тюз жолдан кенге кетиб,
Кяфыр жашаугъа батханла!

Алданыб ырысхыгъа, ахчагъа!
Налат бериб тауларыбызгъа,
Эм чыдамлы къартларыбызгъа!
Кечилмесин ол сатхычларыбызгъа!

Тарыхыбызны, тёребизни, тилибизни!
Ташыбызны, агъачыбызны, жерибизни!
Сатадыла, сатханча ёхтемликлерин,
Жер бла тенг эте таулу жюреклерин!

Тюйюлдю таулу, халкъындан ылыкъгъан,
Кётюрюле баргъанны тартыб жыгъылтхан!
«Халкъым» - дегенни, жауча кёрген,
Жумушакъ шиндикге, жерин берген!

Юйюн биринчи жерге салгъан,
Къарт олтургъан ташны сатхан!
Миллетин миллетча кёрмеген,
Кесин алан адетде жюрютмеген!

Тамблагъы кюнню сагъышын этмеген,
Ашар умуту эсинден бир да кетмеген!
« Жер болмаса, халкъ болурму » демеген,
Тындыргъан ишин, кеси башы бла этмеген!

Миллетни къадарын жазаргъа итиннген,
Къоркъгъандан, къуллукъгъа берилген!
Уллу ишде, халкъны акъылын сормагъан,
Жылла узуну адам къыйындан тоймагъан!

Къабырын сатаргъа ата – бабасыны,
Къол салгъан таулу, къалырмы таулулай!?
Акъыл этмей кесини жатар жерин,
Билмей, ол да турмазын саулай!

Мулхаргъа юйреннген, жайлыкъда отлаялмаз!
Эки аякъны, бирге тутхан, бирден айыралмаз!
« Кесим » деген, миллетин онгдуралмаз!
Насыб кючюн, инбашына къондуралмаз!

Сатхычла къурусунла милетибизде!
Болмасын кир тамгъа бетибизде!
Къара салынсын кёз тиймезге
Бизге келлик насыбха, кёллендирге!
Изменено: Къара чачлы - 15.03.2012 23:09:13Ana tilin süygenni,
Har zamanda kölü tok,
Anatilni süymegenni,
''ANAM'' derge erkinligi cok.
 
kaçigarTarih: Salı, 27-03-12, 8:00 PM | Mesaj # 2
Tümgeneral
Grup: Admin
Mesaj: 162
Ödüller: 1
İtibarlarınız: 0
Konum: Dışarıda
Гитче санлы, сыфатсыз адам
Кир ниетден жюрегинг толуп,
Тоймагъан губу къанын ичесе
Малкъар халкъны сыртына къонуп.

Халкъынга палахны аламат жумуш деп
Кууанч тыпырлы келтиресе,
Артынг шинтикде, къарнынг токъ
Алай етсенг, турлукъларын билесе.

Халкъ ичинден эр чыкъса,
Эрляй аны ызындан тюшесе,
Кесингча илишанлыла бла къуршалап,
Абындыргъынчы талмайын сюресе.

Жууукъну жууукъ бла жау этип
Тенге тенгин сатдыраса,
Санга баш иймеген чыкъса
Къырал кючге къабдыраса.

Тау эллени адамсыз этип,
Тыш адамлагъа жерлерин къойдунг,
Ёз миллетинг жарлы болсада,
Жалангач ёсген, сен тойдунг.

Къалай кючлюме, деменгилиме деп,
Алауганланы жыкъгъанынга,
Ёхтемленесе кесинг бла,
Ёнюнг тыгъылып тамагъынга.

Алай ёхтемленирча жокъду сылтауунг.
Жокъду акъылынг не да къарыуунг,
Жангыз барды сатылгъанынг гыржынга,
Не елтириксе халкъдан артыкъ къабырынга?

куня
ЭльбрусоидAna tilin süygenni,
Har zamanda kölü tok,
Anatilni süymegenni,
''ANAM'' derge erkinligi cok.
 
kaçigarTarih: Salı, 27-03-12, 8:07 PM | Mesaj # 3
Tümgeneral
Grup: Admin
Mesaj: 162
Ödüller: 1
İtibarlarınız: 0
Konum: Dışarıda
Жарсыугъа туудукъларыбызда
Хата кёрюрле сатхычладан,
Сатхычланы туудукъларыда
Кетерге излемейдиле ата жолдан.

Хайыуанла сабийлери бла къалмай
Бюгедиле саулайда миллетни,
Мен ашайма сени уа ненг игиди
Деп узата кемирилген сюекни.

Кеси оу кесинденда оуланы
Жыяды къалмай къатына,
Билимлери акъыллары болмагъанла
Къарарча аны аузуна.

Ма алай артдан артха
Барабыз башхала баргъанда алгъа,
Бирда болмаса салайыкъ жыргъа
Этгенлегени чырмау жолубузгъа.

куня
ЭльбрусоидAna tilin süygenni,
Har zamanda kölü tok,
Anatilni süymegenni,
''ANAM'' derge erkinligi cok.
 
kaçigarTarih: Salı, 27-03-12, 8:18 PM | Mesaj # 4
Tümgeneral
Grup: Admin
Mesaj: 162
Ödüller: 1
İtibarlarınız: 0
Konum: Dışarıda
Жолгъа-алгъа! Не да – къабыргъа!
Уллу тюйюлдю сайлама
Аманны кебинден жашарча
Такъгъандыла шынжыргъа

Бирле ийнандыла ашыгъып
Ийнандыла сагъышсыз, магъанасыз
Шынжыргъа тагъылып олмуду жашау
Бекленип эсенг олмуду сайлау?

Хыйлалыды бизге берилген ахшылыкъ
Обурну хыйны суууна ушайды
Кесибизникиледен ёлюм таш артына бугъуп
Башхаладанда ёлюм сыртыбыздан туруп

Жаныбыз сууп, саныбыз жукълап
Биз да тынгылайбыз атылгъан сюекча
Кир терезебизге хыликге къарап
Айыплы ишибиз бизге кюлгенча

Болсакъ эди бугъоуланы сындыргъан
Богъурдагъын алыр эдик кемирип
Эс этип , ол бизни байлагъанны
Махтау жашаугъа, шынжыр бла такъгъанны

Затхамы ышанабыз биз, неге?!
Келмеймиди этерге жумуш къолдан
Сюек таууш къабакъланы жаннетге
Нек тюебиз, этилипдиле ала къурчдан

Чыгъа эсегиз къазауатдан жокъ угъай
Алай багъасын салдыла къаллай:
Кёп жылланы турурча жашагъанлай
Терсликде, айыпда, сатылгъанлай

Алай жашау тутамыды ол багъаны
Хош болугъуз – бошалмагъанды жол
Бир жанында, тёкгенледен къанланы
Тийишли ёлюрге андан эссе хазыр бол

Ашыкъмагъыз санаргъа батмакъ къуртха
Чириген жерде кесибизге уя къурмакъ
Биз ёлмебиз тийишсиз жашаудан
Тиййшли ёлюп, жашарбыз унутулмакъ!!

куня
ЭльбрусоидAna tilin süygenni,
Har zamanda kölü tok,
Anatilni süymegenni,
''ANAM'' derge erkinligi cok.
 
kaçigarTarih: Salı, 27-03-12, 8:35 PM | Mesaj # 5
Tümgeneral
Grup: Admin
Mesaj: 162
Ödüller: 1
İtibarlarınız: 0
Konum: Dışarıda
Ит нёгер болса
Калын агъачда
Къоркъмайын барырса ингирде
Айыу окъуна
Аллынга чыкъса
Кюрешир ол анга юрюрге

Итден башладым, жырымы аллын
Адамлада итлик кёре
Итликлеринден къаным бузула
Жашадым къаум жылны тёзе

Тенгинг ит болса, ол сени сатар
Билмей тургъанлай сыртдан къабар
Бёрю жыйын бла, санга жол ачар
Хайт деп турмасанг, талар

Жашауда ахча, машина сыйлы
Адамлыкъ, сейир учуз болду
Жуукъну алдау, тенглени сатыу
Айыпдан тёреге бурулду

Бек кёп инсанны баш илишаны
Зарлыкъ, зорлукъ болуп къалды
Тенге эришип уру къазгъаны
Жюрегине асыу салды

Ит нёгер болса, къалын агъачда
Къоркъмайын барырса ингирде
Айыу окъуна алынга чыкъса
Кюрешир ол анга юрюрге
Бир аман тенгден иги ит болса
Аны ала тур нёгерге.

ТАУЛУЛАAna tilin süygenni,
Har zamanda kölü tok,
Anatilni süymegenni,
''ANAM'' derge erkinligi cok.
 
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » Литература и Искусство | Адабият бла Санагъат » Сайламла
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2020