Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » НАЗМУ - ДЖЫР » НАЗМУ - ДЖЫР
НАЗМУ - ДЖЫР
AssıTarih: Perşembe, 29-11-12, 4:42 PM | Mesaj # 1
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda
куня

Гитче санлы, сыфатсыз адам
Кир ниетден жюрегинг толуп,
Тоймагъан губу къанын ичесе
Малкъар халкъны сыртына къонуп.

Халкъынга палахны аламат жумуш деп
Кууанч тыпырлы келтиресе,
Артынг шинтикде, къарнынг токъ
Алай етсенг, турлукъларын билесе.

Халкъ ичинден эр чыкъса,
Эрляй аны ызындан тюшесе,
Кесингча илишанлыла бла къуршалап,
Абындыргъынчы талмайын сюресе.

Жууукъну жууукъ бла жау этип
Тенге тенгин сатдыраса,
Санга баш иймеген чыкъса
Къырал кючге къабдыраса.

Тау эллени адамсыз этип,
Тыш адамлагъа жерлерин къойдунг,
Ёз миллетинг жарлы болсада,
Жалангач ёсген, сен тойдунг.

Къалай кючлюме, деменгилиме деп,
Алауганланы жыкъгъанынга,
Ёхтемленесе кесинг бла,
Ёнюнг тыгъылып тамагъынга.

Алай ёхтемленирча жокъду сылтауунг.
Жокъду акъылынг не да къарыуунг,
Жангыз барды сатылгъанынг гыржынга,
Не елтириксе халкъдан артыкъ къабырынга?

*********

Къара чачлы
Эльбрусоид

15.03.2012 21:22:48

Миллетни сатханла!
Уппа этиб, кёрюрге,
Нарт тауларыбызны!
Чырттан мында ёлюрге,
Солуй таза хауабызны!

Ёхтемлениб къараргъа,
Тау бийикден журтубузгъа!
Къаргъаланы мараргъа,
Къайтхан эдик ауузубузгъа!

Кёрдюм къууанч, жарсыуу да,
Жокълады мени асыу да.
Къабыр чек ызладым кесиме,
Атам аякъ юсге сюеген жеримде!

Алай, бармайды жашау акълай,
Турмады сагъышым жарыкълай!
Кёчгюнчюлюкде сатхычла,
Жаннгыдан чыкъдыла налатла!

Жюрегими жаргъан а неди?
Тауланы сатхан, таулу иеди!
Керекли эди кёкюрек тирерге,
Жер бийлей, таугъа ёрлегеннге!

Сатды! Къурутду! Нарт тауларыбызны!
Негерлери болду, къанлы жауларыбызны!
Нек? Ёмюрлюк къарынын толтурургъа!
Чиримез жерде минг жылла олтурургъа!

Къуш уяда, къаргъа кёб оноуму этер?!
Къаргъа бегимле орнатыбмы кетер?!
Къуш къанны къургъасыбмы къалыр ызлары?!
Къанатларын чыгырларырмы заманны жыллары?!

Къаралаймы турур къаргъаланы тюрсюнлери!?
Жарыкъмы атарла келлик кюнлери!?
Къушла уа инжилтмезле ёхтемликлерин,
Къаргъа жыйыннга бошлаб жерлерин!

Кесибми бир бирлерин, жоюбму,
Беш къаргъагъа, бир къуш къоюбму!!!
Жыртырла, думб этерле мыллыкчыланы,
Атлары да къалмаз, мулхарчыланы!

Таулу атларын тас этиб,
Миллетибизни сатханла!
Тюз жолдан кенге кетиб,
Кяфыр жашаугъа батханла!

Алданыб ырысхыгъа, ахчагъа!
Налат бериб тауларыбызгъа,
Эм чыдамлы къартларыбызгъа!
Кечилмесин ол сатхычларыбызгъа!

Тарыхыбызны, тёребизни, тилибизни!
Ташыбызны, агъачыбызны, жерибизни!
Сатадыла, сатханча ёхтемликлерин,
Жер бла тенг эте таулу жюреклерин!

Тюйюлдю таулу, халкъындан ылыкъгъан,
Кётюрюле баргъанны тартыб жыгъылтхан!
«Халкъым» - дегенни, жауча кёрген,
Жумушакъ шиндикге, жерин берген!

Юйюн биринчи жерге салгъан,
Къарт олтургъан ташны сатхан!
Миллетин миллетча кёрмеген,
Кесин алан адетде жюрютмеген!

Тамблагъы кюнню сагъышын этмеген,
Ашар умуту эсинден бир да кетмеген!
« Жер болмаса, халкъ болурму » демеген,
Тындыргъан ишин, кеси башы бла этмеген!

Миллетни къадарын жазаргъа итиннген,
Къоркъгъандан, къуллукъгъа берилген!
Уллу ишде, халкъны акъылын сормагъан,
Жылла узуну адам къыйындан тоймагъан!

Къабырын сатаргъа ата – бабасыны,
Къол салгъан таулу, къалырмы таулулай!?
Акъыл этмей кесини жатар жерин,
Билмей, ол да турмазын саулай!

Мулхаргъа юйреннген, жайлыкъда отлаялмаз!
Эки аякъны, бирге тутхан, бирден айыралмаз!
« Кесим » деген, миллетин онгдуралмаз!
Насыб кючюн, инбашына къондуралмаз!

Сатхычла къурусунла милетибизде!
Болмасын кир тамгъа бетибизде!
Къара салынсын кёз тиймезге
Бизге келлик насыбха, кёллендирге!

***********

куня

Жарсыугъа туудукъларыбызда
Хата кёрюрле сатхычладан,
Сатхычланы туудукъларыда
Кетерге излемейдиле ата жолдан.

Хайыуанла сабийлери бла къалмай
Бюгедиле саулайда миллетни,
Мен ашайма сени уа ненг игиди
Деп узата кемирилген сюекни.

Кеси оу кесинденда оуланы
Жыяды къалмай къатына,
Билимлери акъыллары болмагъанла
Къарарча аны аузуна.

Ма алай артдан артха
Барабыз башхала баргъанда алгъа,
Бирда болмаса салайыкъ жыргъа
Этгенлегени чырмау жолубузгъа.

*******

Сез
«Таулума мен» - деди биреу,
Жюрегине къыйын сынатмай,
«Таулума мен» - деди биреу,
Миллетине капек къоратмай.

«Таулума мен» - деди биреу,
Ата журтун, элин сакъламай,
«Таулума мен» - деди биреу,
Бошнакъ сёзюн артыкъ аямай.

Таулу атны учуз этгенсиз,
Ана сютню харам кёрюб.
Жюз жыл жашаб, сыйсыз кетерсиз,
Къуллай, итлей, аркъа бюгюб.

*********

Айнар

Бир кёб зулму сынагъанды халкъым.

Энтда турады табалмай хакъын.

Бюгюн да тюлдю башына эркин.

Жангы сынаула келтиреди хар кюн.

Тюзлени къой, энди тауланы да,

Тауланы да сыйыралла бизден.

Ёлгенлеге къоша сауланы да,

Айырадыла жерибизден.(С)

*********

Bilal LAYPAN


ХАР КИМ КЕСИНЕ СОРСУН

Итни барды иеси,
бёрюню уа — Тейриси.
Итмисе, бёрюмюсе —
айтчы тюзюн-кертисин.

Болгъан сагъатда биз
Тейри халкъы, адамы —
иелери биз эдик
тюзлени эм тауланы.

Дин, тил ючюн, джурт ючюн
сермешеек эрлеча.
Энди уа сюек ючюн
талашабыз итлеча.

Ой бу барыудан барса,
ишибиз болмаз къолай...
Джыйын джанлы итлеге
кесин хорлатды къалай?

Бёрю улуу чыкъмайды,
ит таууш — тауда, тюзде.
Амантишле бла джаула
бий болгъандыла бизге.

Аладыла оноуда,
къуллукъда аладыла.
Халкъны, джуртну да сатыб,
чын, саугъа аладыла.

Алкъын барла бёрюле,
табыннганла Тейриге,
ёзге билмей бирлеше,
хорлаталла итлеге.

Ой ит джорукъ, ит джашау
бузду элни, халкъны да.
Къатышдырды, булгъады
къараны да, акъны да.

Къара джагъылды акъгъа,
акъ бетли болду къара.
Танылмазча болдула
ётюрюк да, керти да.

Алай а, келир заман,
билинир иги, аман.
Не бек кюрешселе да —
ит болуб къалмаз адам.

Дуния былай турмаз.
Билинир аман, иги.
Не бек юрешселе да,
ит болуб къалмаз бёрю.

Итни барды иеси,
бёрюню уа — Тейриси.
Итмисе, бёрюмюсе —
айтыллыкъды кертиси.

Итни барды иеси,
бёрюню уа — Тейриси.
Итмисе, бёрюмюсе —
сагъыш эт анга кесинг,
джууаб эт анга кесинг.

***************

Айнар

Миллетсиз ёксюзденда жазыкъ.

Миллетсиз жаныуар адамлай болалмаз,

Жашауну зауугъун ёмюрде сынамаз,

Чепкенсиз, башлыкъсыз суукъда къабышыр,

Эгечсиз, къарндашсыз турада атылыр,

Бозаны, гыпыны, айранны уртламаз,

Ишликни, хычынны, жермени ашамаз,

Адети бла къойну Къурманда соялмаз,

Жомакъны, таурухну, нарт сёзню айталмаз,

Атасын, анасын тюшюнде кёралмаз.

Миллетсиз адамны насыбы сакъламаз

*
Къуллукъчу болгъанынглай
Халкъынгы, журтну сатдынг
Тахтагъа къутулгъанлай
Керти бетинги ачдынг.

Атанг берген атынгы
Унутханды жамауат
Санга бла кибиклеге
Пополиз атны айтад.

Алай мен жамауатны
Тюз сунмайма, ийнан
Ат тюйюлдю Пополиз
Ол ишди къаумгъа, баям.

Ол къуллукъну къызгъанмай
Сюедиле берирге
Сайлап халкъымдан хаман
Барындан хунерлиге.

Ала уа къазып талмай
Барадыла теренге
Жетген тюбюне сунсанг
Жол табадыла энерге.

**********

Ёзденланы Шамиль

Азаяды ана тилни билген къауум,
Ол джарсыуда кимге болсун мени дауум?
«Терслик сендед!» – деб а, кимге къалсын кёлюм,
Манкъурт болуб бара эсе мени тёлюм?

Кимге джазыб кюрешеме назмуланы?
Бир ёмюрден ким окъурукъду аланы?
Бирде бола бу соруула тиниме окъ,
Ала салгъан джаралагъа дарманым джокъ.

Себеб берлик фикир келмей чырт эсиме,
Амалсыз болуб айтама мен кесиме:
"Бу къыйынлы халкъым къалгъанд Темирландан,
Мухаджирлик джангылыудан, "Мыйыкълыдан"…

Ачха – дин болгъан бу замандан да къалыр,
Уллу Аллах эсибизге бир нюр салыр.
Ёнгелеген миллет сезим артха къайтса,
Ахыр поэт болмам халкъда, Аллах айтса"

********
Айнар

Тонай-тонай, къаныбызны ичгенсиз,
Алдай-алдай, башыбызгъа мингенсиз.
Ийнанасыз байлыкъны кючлюгюне,
Миллетим а - Аллахны бирлигине.
Эрикмейин бизге тузакъ къурайсыз,
Уялмайын хакъыбызны ашайсыз.
Жарамайсыз хайыр ишге, халалгъа,
Къолларыгъыз узалалла харамгъа.
Жиргенмейсиз кир ниетни тутаргъа,
Ёксюзнюкюн, жарлыныкъын урларгъа,
Жиргенмейсиз халкъ сизге берген атдан,
Уялмайсыз Журтун сакълагъан къартдан.
Сагъыш этмей салып барасыз "алгъа",
Ышанасыз, не билейим не затха.
Бизни тёлю былай тынгылап тургъанга?
"Кимни алы, кимни арты" дейле халкъда.
Кёп тёзгенбиз, эй, жамауат, аланла!
"Сабырлыкъ - сары алтын" - дейле анга.
"Тёзген тёш ашар"- ол бары аламат.
Айтырым:"Аллах" - деген мадар табад.
Чакъырмайма къазауатха, урушха,
Тёгюлмезин излейме къанны Ата журтумда.
Болгъан ишни менден иги билесиз.
Инша Аллах, б и р г е бийик минербиз!

*************

Сёз


Къaрындaшлaрым "къaрындaшлaрыбызгъa"

Жaшaт хaллa жaрaн сaлa жюрeклeгe,

Кёп инсaнлa тюртдюм болдулa чeгeтлeгe.

Боркъулдaтa жaн къaзaнын тaу этeклeдe,

Жол бeрeйик миллeтим дeгeнлeгe.

Кёп жыл озa, кюн кeч болa, жaшaу бaрa,

Жeрлeнeбиз, жeрлeнeбиз, кeлигиз тeбeйик aлгъa!

Тaу тёрeлe, бaш жорукълaрыбыз къaйдa?

Унутмaйыкъ эркин хaлкъбыз бaшыбызгъa!

Къырдылa, кёчюрдюлe, кюрeшдилe ёчюлтюргe,

Минип бизни сыртыбызгъa, излeдилe къaрс къaгъыулa.

Ит нaлaтын бeрeйик биз ол мискинлeгe,

Тaрихибизни кёчюрюп, кёз aтхaнлaгъa тeнгизлeгe.

Жукълaп турсaкъ бeгитирлe жaн къaлдыргъaн жоллaны,

Тюшeр бизгe тюккюч болуп тюeргe къaлaнгaн хунaны.

Оялмaзбыз тёлюлe блa кeплeнгeн мeнликлeни,

Уятлaры тутуп къaлмaз мeнсингeнлeни.

*************

WOL


БЮГЮННЮ СУРАТЛАРЫ

Дамсыз джашау! Джюрекледе басым джокъ…
Радио да аны айтыб кюрешед.
Бек кёблени билгенлери – бычакъ, окъ,..
Бош зат ючюн биреу бир бла ёчешед.

Сыйсыз сёзле джесирлейле орамны,
Ариулукъгъа табынмайды бюгюн кёз.
«Хахай-туай» джутад ариу макъамны,
Кимге керек ариу сурат, акъыл сёз?!

Эшитмейле бир-бирлерин адамла,
Иннетлерин айталмайла эсеблеб.
Бедиш эте болурламы аламла
Бизге къараб: «Бютюн кийиклесиз!» – деб.

********
WOL


АЛЛАХ АЙТСА

Бек кёблени ийнамлары тас болуб,
Аугъандыла, къобалмайла чырт ёрге.
Намыслыла бюгюн тамам аз болуб,
Бетсиз къауум чыгъыдыла чинг тёрге.

Белгисизлик къалайлагъа элтеди?
Къайда, къачан тауусулур къыйын джол?
Джаш джюрегим тесукъа да этеди,
Кёл этеме мен кесиме: «Джигит бол!..

Джюрегибиз таукелликге ачылыб,
Кюреш этсек кийикликни джыгъарбыз.
Тёгерекни басхан тубан чачылыб,
Аллах айтса, джарыкъ кюннге чыгъарбыз!»

*********

Айнар

Эр болалмай къул болсанг
Табыллыкъды ие санга,
Бойунунга баучукъ атып
Кютдюрюр ушатып малгъа.
Барыр жолунгу билмесенг,
Жол кёргюзтюючю табылыр,
Олтуруп сагъыш этмесенг,
Мюлксюз, журтсуз къалдырыр.
Жокъту таулу, Къанокъ улу
Игилик сюйеди деген бизге,
Сора нек этесиз айтханын?
Будай жауарыкъ юйюгюзге!
Кёпмю акъыл керекти
Аны ызындан бармазгъа?
Къулларына къул болуп
Жерсиз, журтсуз къалмазгъа.

********

Сёз

Алан элим, Ас элим,
Адам санынг аз элим,
Эркинлигинг тас элим,
Ким да санга баз элим.

Аманларынг баш болуп,
Жолгъа тюшген таш болуп,
Халкъынгы къанын ичген
Жауунга жолдаш болуп...

*********
 
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » НАЗМУ - ДЖЫР » НАЗМУ - ДЖЫР
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2020