Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
[ Yeni mesaj · Üyeler · Forum kuralları · Arama · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » НАЗМУ - ДЖЫР » НАЗМУ - ДЖЫР-2
НАЗМУ - ДЖЫР-2
AssıTarih: Cuma, 30-11-12, 5:59 PM | Mesaj # 1
Albay
Grup: Admin
Mesaj: 93
Ödüller: 0
İtibarlarınız: 5
Konum: Dışarıda
APSATI
Муратыбыз нюр болса,
Миллетибиз бир болса,
Иннетибиз бир болса,
Кимди бизни хорларыкъ?

Артыкълыкъгъа дау айта,
Азатлыкъгъа джол ача,
Ант этейик Тау бла -
Кюреширге джау бла.

Бизден кери дженгиллик,
Башха халкъ бла ёрелик.
Биз. бяригип. излейик
Кесибизге эркинлик.

Заман бизге бургьаяды
Джарыкъ джанын, тёр этиб,
Тейри эшигин ачханды,
Кел, кирейик, джол этиб.

Сен да алан, мен да алан,
Сен тау улан, мен да алай,
Таймаз, танмаз бир джолдан
Малкъар бла Къарачай!

Туз дам бла ант этейик -
Душман табмаз бизге дау,
Къама тюбюнден ётеник,
Шагьат болсун Минги Тау!

Къаясы ючюн илячин
Къанатларын кереди.
Керек кюнде халкъ ючюн-
Джигит жданын береди.

Ерлеу къыйын болса да
Тюзлюк Тауну башына.
Биз атлайыкъ таяна,
Туугъан джерин ташына.

Бир аркъанны бек тутсакъ,
Чырмау болмаз буз, чыран,
Аууш бизге - алаша,
Тенгиз бизге - тобукъдан.

Отда къызгъан чий темир
Сууда къатса, къурч болур,
Биз къуралсакъ хур кёпюр,
Туудукълагъа тынч болур.

Табылырла аманла,
Тахтагъа харс ургьанла,
Бу биз сюрген сабаннга
Таш-агъач да бургъанла.

Ол - бурундан келеди:
Ат чабханнга ит чабар,
Заман кеси тёреди -
Керти адам сый табар.

Заман келир - кетерле
Бёрю тонла кийгенле,
Сыртны буруб миллетге,
Мийик тахтаны сюйгенле.

Багъалы тенгим Зейтун!
Къалачыбыз тас болмаз:
Къычырса да къаргъа - къузгъун,
Сослан къаяны оялмаз.

Энтда кёбдю иш алда,
Алкъын бузду бизге джол.
Балдраджюзде, боранда
Джамагъат бла бир бол!

Анабызны сют халкъын
Борчду бизге тёлерге:
Ант этейик къамада
Миллет ючюн ишлерге!

*******************

Аллахым, сенден, жал барып, тилейме -
Къызгъанма кюнюнгю жарыгъын,
Къызгъанма, кёзюмю жарыгъы.
Бир бек арыгъанды мени миллетим,
Юзме, энди юзме къанатын,
Неден да сыйлыды аны аты.

Таулу миллетиме дарман эт мени,
Къурман эт халкъыма жанымы.
Чыракъ жарыкъ эт миллетиме
Мени жюрюген жолларымы,
Мени юзюлген жылларымы.

Не азчыкъгъа да эсимден кетмейди
Таулу аналаны кёз жашы,
Анга инжий къара кёмюр болгъанды
Чегем сууубузну акъ ташы,
Чегем тауубузну акъ башы.

Узакъда ичиме жутхан тылпыуум -
Тышына от болуп чыгъады.
Насыбым къайда ажашып къалгъан болур?
Къайсы туманлада бугъады?
Къайда кёз жашларын сыгъады?

Аллахыма жалынама жал барып -
Къызгъанма кюнюнгю жарыгъын,
Къызгъанма, кёзюмю жарыгъы,
Бир бек арыгъанды мени миллетим,
Юзме, энди юзме къанатын,
Жандан багъалыды аны аты

**********************

Таулу халкъым, чекдин азап,
Къыйынлыкъгъа тездюнг таза,
Жюрегиме жазама сакъ:
Биз бюгюн бир болалмасакъ,
Не келлигин ойламасакъ, -
Жашауубуз затха тиймез.
Ёсюп келген тёлю кечмез.

Шо бюгюн бир болалмасакъ,
Шо бюгюн бир алалмасакь, -
Ахырыбыз даугьа къалыр,
Аталадан къаугъа къалыр,
Ёсе тургъан сабийлеге
Ма аллай бир «саугъа» къалыр.

Аны бир ангыламасакъ,
Аны бир айыралмасакъ, -
Ийнан, ана къачы кечмез,
Ол чиммакъ акъ сютю кечме,
Ол чиммакъ акъ чачы кечмез,
Аны къызы бютюн кечмез.

Таулу халкъым, бир болайыкъ,
Жерибизге къор болайыкъ,
Аны бери, ёрге алайыкъ,
Къойнубузгьа къысалайыкъ
Ол жер тюйюл - ол къаныбыз,
Алдамасын жалгъаныбыз,
Тамамды зинк болгъаныбыз,
Къайдады да алгъаныбыз?..

Сыйыбызны ёрге - бийик
Кетюрейик, Таулу халкъым,
Кёпюрледен ётдюрейик!
Башларына бёркле кийип,
Таулу къызла чыгъар кюннге
Жетдирмейик, - бу хар кимге
Эс, дерс болсун, - къартха, жашха,
Хар атагъа къарындашха ,
Жерибизге къор болайыкъ,
Малтамайыкъ - ёрге алайыкъ.

*****************

КЕЧ БОЛУР

Айлана эдим мен бу Кюннге ышанып, -
Этдилеми аны булутлу!..
Мен къалай къалайым Журтумда ташланы -
Оюла тургъанда умутум!..

Бу башсыз ёмюрде мен къайдан табайим
Жюрекге бир асыу, бир ёкюл?..
Мен Дых-Таууму, бу ехтем къаламы
Этерикдиле кюл...

Кюрешедиле 6ай этерге ашыгъа
Ичине оюлгъан къыралны, -
Багъынып. базынып Бызынгы ташына,
Къаздырып Холамда къабырны.

Жашагъанма Кекге ийнанып, арада -
Сен болуш деп этгенме тилек, -
Да аны да теше, кюйдюре, къаралта,
Да аны да этгенсиз элек!

Энди Ай да, ашалып, тешилипми къалыр,
Анамы ол багъыр тазынлай!..
Жай исси кюнледе жайылгъан суууладан
Аурурукъду, ичерге базыннган…

Бу башсыз ёмюрде мен къалай табайым
Жериме бир асыу, бир ёкюл?..
а чыкъса да ёкюл, - кеч болур, кеч болур -
Къалала къалсала болуп кюл...

**************
Кёп эштдик терслени дауларын,
Азап кёп чекдирдиле бизге.
Алай, жандан сюйген тауларым,
Ахырда биз саналдыкъ тюзге.

Терслик терслигине жолукъду,
Законсузлукъгъа болду ол Дерс.
Жолубузну тюзлюк жарытды,
Биз кишиге да тутмайбыз дерт.

Дерт - къарыусузланы къылыгъы,
Биз а къарыулубуз, хурметли.
Энди табыныуну къуллугьун,
Къулларын да заман жокъ этди.

Кеслерине тапда уа, бирле,
Сизни атыгъыздан къаргъана,
Терсликге саладыла берне,
Мыллыкга къоннганча къаргьала.

Ала не жумушларыгъызгъа
Чапмайдыла, унутула антла.
Не сизни сагъышларыгъызгъа
Эс бурмайдыла ала артал.

Алай бош унутадыла ала:
Сизсиз къалгьанда, багъалары
Къотур шайгъа да тиймей къала,
Кёп жыртдырдыла жагъаларын.

Сизни унутхан - гыржынны сыйын
Унутханнга тенг болгъанын серле
Билмейдиле... Гыржын а къыйын
Табылады алыкъын жерде.

Мени жандан сюйген тауларым!
Айтханда къадарны юсюнден,
Халкъ уллу насыбын табарын
Кёребиз тюзлюкню кючюнден.

Мени сёзюм буду, жетсе иш манга:
Мен биринчиден санайма душманнга
Къыйын кюнде Ата журтун сатханны...
Сёзюмю терс кёрген-чыкъ да уруш манга!

*************************

Бюрократла, ханчыкълача,
Къыладыла къуллукъну.
Ишни жолун ачыкъларча -
Билмейдиле боллукъну.

Халкьдан къуллукъ тилей туруп,
Кютю токълула бола,
Артда, къуллукъ башха уруп,
Эсиредиле ала.

Ала, кеслерин гурт жатхан
Тауукълача кёпдюрюп,
Терс къарайдыла кёп затха,
Ишни чюйре келтирип.

Халкъ алагъа жесир тёлеу
Тёлерикча, анга терс
Къарайдыла, къуллукъ тилей
Барыулары болмай дерс.

Къуллукъ тилей, жалбарыучу
"Токълула" артда бетсиз
Боладыла, жан алыучу
Мёлеклеча хурметсиз.

Хурмет жокъда уа, халкъ иши
Ахсарыгъы ачыкъдан,
Къуллукъларындан терк тюшюп
Кетедиле «ханчыкъла».

Къуллукъсуз а, жерде жашап,
Халкъгъа тенг болуп къала,
Гыржынларын къыйын ашап,
Туралмайдыла ала

**************
Айхай, элли жылында да башына
Акъ чыкъмайын, жаш кёрюне жашындан,
Бардыла тынч жашаяла билгенле,
Ёмюрлеринде терлемей келгенле.

Башхаланы терлеулери алагъа
Болушханды жамауатны алдаргъа,
Махтаулу жигитлеча керилирге,
Халкъны ёкюллерича кёрюнюрге.

Ала жашырын тюйюлдюле бизге,
Шинжилеча урунадыла кёзге.
Биз жашай эсег а, алагъа тёзюп,
Алайды деуден болмаз ишни тюзю.

Аланы оноуун этгенле бизге
Сормагъанларын ким санайды тюзге?
Ала уа кеслерин дуньяда жаннга
Тенг этмейдиле... Къалай тёзгюн анга?

******************
Алагъа халкъ неди, жигитни къаны?!
Дуния жарсыуларындан кенгде къала,
Кимни сабаны иги битсе, аны
Чыпчыкълары болуп келдиле ала.

Ала эртте унутхандыла Малкъарны.
Ата юйлери къалгъанларын отсуз,
Чыпчыкъгъа аз керекди! Тойса къарны,
Анда жырлайды да башлайды антсыз.

Да чыпчыкъла кечсинле масхарамы,
Алагъа тюйюлдюле айтханларым.
Назмуда масхарайма башхаланы -
Къарын этип, Малкъарны унутханланы.

* * * (5)

Тилчиле кёп къыйнагъандыла халкъны.
Етюрюк бла бузгьандыла халны,
Аямагъандыла тенг не къарындаш,
Кюйсюз терсликге бола къул, къарауаш…

Кёзбаучула къуллукъчуну ызындан
Маскелеча барадыла, азындан
Айтсакъ, этеклерин жухлары бла
Балчыкъда кётюрюрге хазыр бола.

Ий, ала алай нек этедиле? Ой, аны
Ким да ангылайды, кёзбаучуланы
Ёмюрден да алайды къылыкълары,
Ала къулларыдыла къуллукъланы.

* * * (6)

Ишлерибизни этдирмей сагъышла,
Оноусуз кёп чачылдыла ныгъышла,
Къадарыбызны заманнга ышана,
Шуёхла - жарсый, душманла - ишара,

Ала къайсыла эдиле, къайсыла,
Ауанагъа шайтанлача къысыла,
Ата журт ючюн жан аямаз жерде
Ол кеслерин окъдан аягъан «эрле»?

Ала сатлыкъла эдиле - алтакъла.
Ата журтларын кимге да ортакъгьа
Берлик эдиле, терлемез ючюн кюн.
Аланы ким унутхан сунасыз, ким?

* * * (7)

Къайсы махтанчакъгъа сорсанг да, солдат
Эдим урушда демез, кетер алдап,
Бек аздан - командир эдим дер, майор,
Генерал дерге уа базынмай къояр.

«Саугъалау къагъытларымы жойдула,
Алтын жулдузуму бермей къойдула». -
Деп махтаннганланы да эштгенбиз биз.
Ачыкъ масхараргъа бет этгенбиз биз.

Ала уа, бизни алдап кетген сунуп,
Кеслерин жигитле санына сугъуп,
Сюймеселе да урушда терлерге.
Ёшюн уруш этедиле тёрлеге.
 
Forum (Nığış) » ИНТЕР КАВКАЗ ФОРУМ » НАЗМУ - ДЖЫР » НАЗМУ - ДЖЫР-2
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright Karachay © 2020