Anasayfa | Kayıt | Giriş Hoşgeldiniz Ziyaretçi | RSS
Site menu
bookmark
Kategoriler
kitap [0]
İstatistikler
 • visitors by country counter
  flag counter


  Toplam girişler: 1
  Ziyaretçiler 1
  Kullanıcılar: 0

 • Kurlar
  ГТРК
  TV KARACHAY
  TV MALKAR
  Вести КБР
  Bars-El Radiyo
  KURAN

  Caraşdırganla: Süyünçlanı Hanafiy, Goçiyalanı Sofya., Söznü tüz cazar üçün, bizni tilde begib boşagan orfografiya coruklaga es bölürge kerekdi.

  Sovet kral çaçılganlı, Ana tilden derslege az es bölünedi, ders kitabla da çıkmagannı ornundadıla. Anı üçün, Ana tilibizde cazılgannga karasang - har kim kölüne kelgença caza beredi. Cazma tilibiz bolmagança, bir türlü zamanlaga cetdik. Bılayda uuak-uuak orforgrafiya coruklanı sala barsam - Ana tilibizde halatsız cazarga izlegenlege hayırı bolur deb, umut eteme. Alay a... 

  ORFOGRAFİYa SÖZLÜK. 1980 cıl çıkgandı basmadan. 

  Bu sözlük tolusu bla skanirovat etilib, "Elbrusoidni" elektron kütüphanesine-bibliotekasına salınsa - em igisi ol bolluk edi. Elbrusoidçile bu işni etalmazlamı? 

  Ansı, men kesim kompüterge ura tebresem - bu iş uzakga sozullukdu, men kesim da, kitabnı tolusu bla tül, kuru kısha orfografiya coruklanı etallıkma alay. 

  Ete başlab, tohtab turama. Moskvada, Çerkesskde, Karaçaevskde Elbrusoidni kullukçuları manga bir cuuab berigiz: Orfografiya Sözlüknü Elbrusoidni elektron bibliotekasına tüşüralmazmısız? Kitab cok ese, anı Goçiyalanı Sofyanı kesinden alırga da bollukdu. Kaytarıb aythanım - bek kereklige sanayma bu Sözlüknü. 

  ________________________________ 

  "Belgilisiça, bügün biz ol begigen corukla bla hayırlanıb turabız. Bu zatlanı igi bilmegen neda unuthan adamla: «Hahay, bizni kitabla köb halatla bla çıgadıla, alfavitibiz kelişmeydi, tabsızdı, kıyauu köbdü», - deb, örge-engişge da urdurub, har kim kesi cazması bla caşab barabız. Ol bolumda caşarga mından arı bolmazlıgı hakdı. Munu üsü bla esge bir salayım, bir da kurusa da, erinmey, kolubuzda bolgan zat bla işleyik: «Karaçay-malkar tilni alfaviti bla orfografiyası» art kırk cıldan beri şkollada bardı, 10 ming tiraj bolub, Süyünç ulu bla men çıgargan edik «Orfografiya sözlük» degen kitabçıknı da..." 

  GOÇİYALANI Sofya, 
  filologiya ilmulanı kandidatı

   

   

   

  AÇIKLANI TÜZ CAZIU 

  a) Söznü ahır bölümünde katı açık tauuşlanı (a, ı, o, u) biri bolsa, anga koşulgan affikslede da katı açıkla boladıla: tınç-lık, kitab-la-nı, iynar-la-rı-bız 

  b) Söznü ahır bölümünde cumuşak açık tauuşlanı (e, e, i, ö, ü) biri bolsa, anga koşulgan affikslede da cumuşak açıkla boladıla: tüyme-çik, tük-lü, uçrejdenie-de 

  Esgertiu. 
  -ça, -al degen affiksle bu corukga sıyınmaydıla: ögüz-ça, ket-almadı, kel-almadı 

  v) Söznü ahır bölümünde açık tauuş erinsizleni (a, ı, e, e, i) biri bolsa, anga koşulgan affikslede da aslamısına erinsiz açıkla boladıla: mal-çı-lık, koyan-çık, egeç-ibiz, asker-çi-le-ribiz 

  g) Söznü ahır bölümündegi açık tauuş erinlileni (o,u,ö,ü) biri bolsa, anga koşulgan affiksleni da aslamısına erinli açık tauuşla boladıla: köz-lük, koş-çu, zauuk-luk, kino-nu 

  Esgertiu: 
  Bu corukga sıyınmagan bir kauum affiks bardı. Alanı üslerinden arlakda bildirlikbiz. 

  Ö harif söznü kuru da birinçi bölümünde cazıladı: ögüz, közlük, kögürçün, ötürük 

  Esgertiu. Koş sözlede ö başha bölümlede da tübeydi. 
  Söz üçün: kökköz, karaköz, maymöz. 

  Karaçay-malkar sözlede eki açık tauuş birge tübemeydile: mıyık, kıyık, uuak, küyüz, kiyiz, seyir, keleyik, karauul, suuuk, tuuar, dauur, bauur, kauum, haua 

  A, e, e, o, u açıklanı allındı y (kısha i) kelse, ya, ye, yo, yu degen ekişer harifni ornuna, ya, e, ö, ü harifle cazıladıla: 
  ayak, koyan, cayak, cıyama, koyadı, kaya, süek, tüe, ie, süeme, küedi, ölka, boün, koün, çoün, koüguz, toü, oün... 

  Açık tauuş bla boşalgan sözge açık tauuş bla başlanngan affiks koşulsa, söznü ahırındagı açık cutulub kaladı: ekeulen, altaulan, ceteulen.... 

  Açık tauuş bla boşalgan sözge açık tauuş bla başlanngan söz koşulub, koş söz kuralsa, birinçini ahırındagı açık cutulub kaladı: 
  eçkagaç (eçki + agaç), eçkemçek (eçki + emçek), karauuz (kara + auuz), töbedoynar (töbede + oynar), karayak (kara + ayak)... 

  Söznü allında e, ortasında bla ayagında e cazıladı: elek, egeç, erinçek. 

  Esgertiu. Poema, poeziya degença, başha tilleden kirgen sözlede e söznü ortasında da cazıladı 

  -ıu, -iu affiksle erinsiz açıklı bölümleden sora, -uu, -üu affiksle erinli açıklı bölümleden sora cazıladıla: cazıu, kızıu, keliu, biliu, boluu, buruu, külüu, bölüu... 

   

  Bir-bir sözle affiksle koşulub türlensele, ı, i, u açıkla n, r kısıklanı katında cutulub kaladıla. Allay sözle eşitilgenleriça cazıladıla: 
  karın - karnı, orun - ornu, boün - boynu, erin - erni, burun - burnu, ogarı - ogartın, koün - koynu, sarı - sargıldım...

  .

  KISIKLANI TÜZ CAZIU 

  10 

  B kısık söznü ahırında p kibik eşitilse da, türlenmey cazıladı: 
  kitab - kitabı, tob - tobu, sab - sabı, çöb - çöbü, tab - tabı. 

  11 

  Söznü ahırında k, k kısıklanı allında açık tauuş bolub, sora alaga açık tauuş bla başlanngan affiks koşulsa, eşitilgeniça, g, g cazarga kerekdi: 
  senek - senegi, cürek - cüregi, ak - agı, terek - teregi, kulak - kulagı, carık - carıgı. 
  Esgertiu. Hak - hakı bu dljorkga sıyınmaydı. 

  12 

  Birinçi söz k, k bla boşalıb, ekinçisi açık tauuş bla başlansa, g, g eşitilgenlikge, k, k cazıladı: 
  cürek auruu, eşek arba, korkak adam, konak üy. kak et, kak et. 

  13 

  Ç bla tauusulgan sözge ç bla başlanngan affiks koşulsa, birinçi ç-ni ornuna, eşitilgeniça, ş cazıladı: 
  egeç - egeşçik, cülgüç - cülgüşçük, agaç - agaşçık, purç - purşçuk, karılgaç - karılgaşçık 

  14 

  Ahırında ç bolgan sözge tilni uçu bla aytılgan kısıkladan (d, c, z, l, n,s, t, ş) başlannngan affiks koşulsa, affiksni allında ş eşitilgenlikge, ç dljazıladı: 
  kaç-da, agaç-dan, prinçde, çaç-lı, egeç-den, tınç-lık, kumaç-nı... 

  15 

  Birinçi söz ç-ge boşalıb, ekinçisi tilni uçu bla aytılgan kısıkladan başlansa, birinçi söznü ahırında ş eşitilgenlikge, ç cazıladı: 
  çaç tarak, aç cıl, aylanç col, agaç çelek, aç sabiy. 

  16 

  Tunakı kısıkladan sora (k, k, p, s, t, f,ç, ş) affikslede k, k eşitilgenlikge, g, g cazıladı: 
  tarak-ga, çak-gıç, çak-gan, tik-giç, tiş-ge, köget-ge, kes-gen, köç-gen, çelek-ge 

  17 

  N bla boşalgan sözge ng bla başlanngan affiks koşulsa, affiksni allında ng eşitilgenlikge, n cazarga kerekdi: 
  ton-nga, kelin-nge, calın-ngan, körün-ngen, kiyin-ngen. 

  18 

  M, n, ng kısıkla bla boşalgan sözge başlauçu boluşnu affiksi koşulsa, affiksni al tauuşu n-ça eşitilgenlikge, d cazarga kerekdi: 
  ton-dan, som-dan, tengim-den, kim-den, tang-dan, mın-dan, sen-den 

  19 

  Z bla boşalgan sözge tunakı kısık bla başlanngan affiks koşulsa, z-ni ornuna s eşitilgenlikge, z cazıladı: 
  buzsa, tuzsuz, sözsüz, kızçık, 
  süzse, kızsız, bazsın, kiyizsiz, ketmezse, tizsin. 

  20 

  Birinçi söz z bla boşalıb, ekinçisi tunakı kısık bla başlansa, birinçi söznü ahırında s eşitilgenlikge, z cazıladı: 
  kolhoz saban, kız söleşedi, tüz sız. 

  21 

  N bla boşalgan sözge m, b bla başlanngan affiks neda söz koşulsa, n m-ça eşitilgenlikge, n cazıladı: 
  bargan-ma, , erin-me, can-madı. 

  22 

  birinçi söz n bla boşalıb, ekinçisi b, p, m bla başlansa, birinçi söznü ahırında m eşitilgenlikge, n cazıladı: 
  satılgan mal, bişgen prinç, andan başha, onbeş 

  23 

  N bla boşalgan sözge l bla başlanngan affiks koşulsa, eki l eşitilgenlikge, nl cazıladı: 
  orun-la, kün-lük, salkın-lık, ton-lu, bargan-lay, can-lı 

  24 

  Etimleni ahırları kıshartılıb aytılganlıkga, tolu formaların cazarga kerekdi: 
  barırga (barıga), keledi (keled), caza edim (dljazaem), cazgan edim (cazganem), kelgen edik (kelgenek), barır edim (barırem), baradı (barad), baradıla (baralla) 

  25 

  Bu, ol degen körgüztüuçü almaşla boluşlada calgansala, birlik, köblük, sanda da tamırları türlenib aytıladıla, cazılganları da aytılganlarıçadı: 
  bu, munu, mınga, mında, mından, bıla, ol, anı, anga, anda, andan, ala 

  26 

  Men, sen degen betleuçü almaşlanı beriuçü boluşda birlik sanda ekişer formaları bardı. Ol formala aythan, cazgan zamanda da cürüydüle: 
  mennge, manga; sennge, sanga. 

  27 

  Söznü tamırında bir kısık tauuş ekilenib eşitilse, eşitilgeniça, eki tunakı neda eki zıngırdauuk cazarga kerekdi: 
  appa, guppur, duppur, duppuk, lıppır, bappu, issi, töppe, coppu, mukkur, gokka, gakkı, cıkkır, goppan, mazallı, alma, mammat, elli, mallık, annya 

  28 

  Söznü tamırında tunakı kısıkdan sora kelgen kısıknı zıngırdauuklugu bla tunakılıgı ajımlı ese, tunakı kısık cazıladı: 
  asker, eski, basta, ustaz, sohta, tohta, kaptal, şaptal 

  29 

  Söznü ahırındagı kısık bla anga koşulgan affiksni allındagı kısık birça bolsala, ekilenngen kısık cazıladı: 
  cıl-lık, mal-lık, tang-nga, adam-ma, tas-sa, bitim- mi? 

  Esgertiu. Birinçi betni birlik sanda ielik affiksi koşulgan sözle bir m bla cazıladıla: 
  atamı (tonu), anamı (egeçi). 

  30 

  Koş sözde birinçini ahırındagı bla ekinçini allındagı kısıkla birça bolsala, ekilenngen kısık cazıladı: 
  akkaş, kabbaş.

   

   


  SÖZLENİ BİRGE, DEFİS BLA, NEDA BAŞHA CAZIU 

  Birge cazılgan sözle 

  31 

  Cerni, elni, şaharnı atı eki sözden kuralgan zamanda, birinçi söznü basımı tas bolub kala ese, allay atla, ullu harif bla başlanıb, birge cazıladıla: 
  Amanauuz, Kızılpokun, Baytalçabhan, Sarıtüz, Beştau, Taşköpür, Karakent, Teşiktaş, Biyçesın, Elkuş,Kartcurt, Eltarkaç, Kiçibalık 

  32 

  Eki sözden bir magananı tuthan söz kuralgan zamanda, birinçini basımı tas bolub kala ese, allay koş sözle birge cazıladıla: 
  öre baş - örebaş, ayrı kuyruk - ayrıkuyruk, ullu baş - ullubaş, taş kömür - taşkömür, kara kaş - karakaş, ak tuyak - aktuyak, sarı çaç - sarıçaç, 
  kancal baş - kancalbaş... 

  Esgertiu. Bıllay koş sözlege affiks koşulsa, birinçi söznü basımı ornuna kele ese, sözle başha cazıladıla: 
  öre başlı, kara kaşlı, tört müyüşlü, kızıl cauluklu. 

  33 

  Sanaulada onlukla bılay cazıladıla: 
  on, cıyırma, otuz, kırk, elli, altmış, cetmiş, seksen, toksan 

  34 

  Bıllay koş sözle birge cazıladıla: 
  bügün, busagat, bügeçe, birsükün, tambla, olsagat (osagat), dagıda, entda 

  35 

  Soruuçu, haparçı affiksle söznü ahırında tübegen zamanda, allındagı söz bla birge cazıladıla: 
  Hasanmı keldi? Hasan blamı keldi? Oldamı keldi? Seni blabız, anı bladı, anı üçündü 

  a

  DEFİS BLA CAZILGAN SÖZLE 

  Defis bla cazıladıla: 

  36 

  Eki kere birça aytılgan sözden kuralgan koş sözle bla mejdometiele: 
  bara-bara, terk-terk, akırın-akırın, ashay-ashay, bir-bir, küle-küle, türlü-türlü, erkin-erkin, hoy-hoy, dıb-dıb, cılay-cılay 

  37 

  Maganalı sözge maganasız söz koşulub kuralgan koş sözle: 
  sabiy-mabiy, eçki-meçki, habur-çubur, dıkkı-mıkkı 

  38 

  Bir zatnı eniklegen magana bergen koş sözle: 
  kuş-muş, dıgar-dugur, tıkar-tukur, digil-migil 

  39 

  Allarında kıp-, sap-, kap-. keppe-. kıppa-. sappa- degença küçlendirgen kesekçikle kelgen sıfatla: 
  kıp-kızıl, sap-sarı, kap-kara, kep-kerti, köm-kök, boppa-boş, töp-tögerek, tüp-tüz, top-tolu, sıp-sıydam, keppe-kerti, kup-kuru, cap-caşil 

  Esgertiu: çımmak birge cazıladı 

  40 

  Maganaları bir-birine uşagan neda çüyre bolgan eki sözden kuralgan koş sözle: 
  az-az, az-azdan, aytır-aytmaz, amandan-igiden, bir-biri, bir-birine, bir-birinden, koy-eçki, kurt-kumursha. ou-şau 

  41 

  Sifra bla cazılgan sanauga affiks koşulsa, defis salınadı: 
  1-çi, 4-şer, 20-çı, 4-çü, 6-ga, 8-de, 9-dan, 1-er 

  42 

  Eki adam atdan cangı at kuralsa, defis salınadı: 
  Soltan-Hamit, Haci-Murat 

  43 

  Sözleni birinçi hariflerini atlarından kuralgan abbreviaturalaga boluş affiksle koşulsala, defis salınadı: 
  KPSS-ni, SSSR-ni, ABŞ-nı, BMO-da, TASS-dan 

  44 

  Eki, üç sözden kuralgan koş sözle (açıklauçu atla, cerleni, bitimleni atları, mejdometiele) defis salınıb cazıladıla: 
  Kabartı-Malkar, Karaçay-Çerkes, orus-karaçay-malkar sözlük, Beli-Ala-Kaya, Kızıl-Kol-Başı, ayrı-çöb-başı, it-til-çaprak, ha-ha-ha, kara-kara-kara, ba-ba-ba

   


  BAŞHA CAZILGAN SÖZLE 

  45 

  Eki sözden kuralgan koş sözde birinçini basımı tas bolmay kala ese, allay sözle başha cazıladıla: 
  caz kiştik, baş kün, şorbat çıpçık, baraz kün, saban agaç, ıyıh kün. tereze cabıu, kanşau çaprak 

  46 

  Tamırları bir, affiksleri başha bolgan, neda affiks cangız birinde bolub, birsisinde bolmagan eki sözden kuralgan söztutuş başha cazıladı: 
  cıldan cılga, azdan az, igiden igi, birinden birine, elden elge... 

  47 

  Baylamla har zamanda başha cazıladıla: 
  biçenlikle emda sabanla, 
  biçenlikle bla sabanla, 
  adamla da, malla da, 
  ullula neda gitçele, 
  kün tiygendi, dagıda suuukdu, 
  kün tiygendi, alay a suuukdu, 
  mında kar dljauadı, anda ua kün tiyibdi 

  48 

  Poslelogla har zamanda başha cazıladıla: 
  ingirge deri, meni üçün, seni amaltın, atam bla, atam katış, kışdan sora, anı üsünden, meni çaklı 

  49 

  Kuralgan etimle başha cazıladıla: 
  cazgan edi, bargan edile, caşagan esele, sekirib mindi, caza tura edi 

  50 

  Cerleni, elleni atları eki sözden kuralgan zamanda, eki sözde da basım tas bolmay kala ese. allay sözleni ekisin da ullu harif bla başlab, başha cazarga kerekdi: 
  Ak Kala, Kızıl Kala, Ak KayaGoşayah Sırtı, Mingi TauTöben Teberdi, Pokun Sırtı... 

  51 

  Tengizleni, suulanı, kölleni, okeanlanı, oramlanı, rayonlanı, oblastlanı, kraylanı atları eki sözden kuralgan zamanda, eki sözde da basım tas bolmay kala ese, birinçi ullu, ekinçi gitçe harif bla başlanıb, başha cazıladıla: 
  Kara tengiz, Balık suu, Moskva oblast, Şoş okean, Karaçay rayon 

   

  52 

  ULLU HARİFLE 

  Ullu harif bla başlanıb, söz bu közüulede cazıladı: 

  a) cazıb tebregen zamanda birinçi söz. 

  b) toçkadan, soruu neda költürtüu belgiden sora birinçi söz. 

  v) eki toçkadan sora tuura söz başlana ese. Kart, algış ayaknı koluna alıb, başladı sözün: "İşge ürensin kolları, halk bla bolsun colları...". 
  Sitata bla başlanngan cerde eki toçkadan sora. Ol kitabnı açdı da okudu: "Puşkin Boldinoda köb nazmu cazgandı". 

  g) Ençi atla: adamlanı atları, tukumları - Koçharlanı Kasbot. 
  Canıuarlaga, mallaga atalgan atla - Boynak, Akkaş. 
  Suratlau literaturada geroylanı atları (başha cerde ala tukum atla boladıla) - Börü, Tülkü (basnyalada), d.a.k. 
  Geografiya, astronomiya atla (kralla, materikle, taula, şaharla, elle, planetala, culduzla, d.a.k.) - Sovet Soüz, Evropa, Kavkaz, Cer, Ay, Mars, Çolpan, İlker, Cetegeyli, Temirkazak, Boünshala. 
  SSSR-de sıylab atalgan atla - Sovet Soüznu Cigiti, Sosialist Urunuunu Cigiti. 
  Revolüsion bayramla bla unutulmazlık künleni atları: Birinçi may, 1 May, Toguzunçu yanvar, 9 Yanvar, Cangı cıl. 
  Belgili istoriya işleni atları - Ullu Oktyabr sosialist revolüsiya, Parij kommuna. 
  Gazetleni, jurnallanı, kitablanı, çıgarmalanı, zavodlanı, fabrikleni, sovhozlanı, kolhozlanı, kemeleni, d.a.k. atları (kavıçkalaga salınıb) - "Pravda", "Ogonek", "Kommunizmge col", "Oktyabr", "8 Mart". 
  Partiya, pravitelstvo, profsoüz organizasiyalanı baş organlarını atları (partiya gitçe harif bla başlanıb cazıladı): 
  Sovet Soüznu Kommunist partiyası, Kommunist partiyanı Ara Komiteti, SSSR-ni Baş Soveti. 
  Sovet uçrejdenieleni, ullu şkollanı, promışlennost emda satıu etgen, d.a.k. organizasiyalanı atlarını birinçi sözleri: Halk deputatlanı Soveti, Kabartı-Malkar kral universitet 
  Ordenleni, medallanı atları bılay cazıladıla: Leninni ordeni, Kızıl bayraknı ordeni, Ata curt kazauatnı 1-çi daracalı ordeni, "Altın culduz" medal. 
  Harifleden kuralgan abbreviaturala, kıshartılgan koş sözle, kıshartılgan cazıula 

  r

  53 

  Uçrejdenie bla organizasiyalanı atların belgilegen kıshartılgan koş sözle, ullu harif bla başlanıb, birge cazıladıla. Söz üçün: Mossovet. 

  54 

  Harifleni atları bla okulgan abbreviaturala ullu harifle bla cazıladıla: SSSR, KPSS, VLKSM, TASS, VSSPS, ABŞ, ÜNESKO... 

  55 

  Kıshartılgan sözleden kuralgan koş sözle birge cazıladıla: obkom, raykom, mestkom, pedinstitut, profsoüz, komsomol. 

  56 

  Kıshartılgan cazıula (alanı har zamanda tolu okurga kerekdi) bılay cazıladıla: 
  c. - cıl 
  t. - tom 
  g - gramm 
  kg - kilogramm 
  m - metr 
  m2 - kvadrat metr 
  km - kilometr 
  akad. - akademik 
  d.a.k. - dagıda anı kibik 
  dos. - dosent 
  prof.- professor

  .

  BAŞHA TİLDEN KİRGEN SÖZLE 

  57 

  Başha tilden kirib, fonetika kuramları türlenngen sözleni eşitilgenleriça cazarga kerekdi: 
  gardoş, gazet, maşok, şkol, sutka, türme, minut, kapek 

  58 

  Orus tilden neda anı boluşlugu bla başha tilleden kirgen sözle, fonetika kuramalrın türlendirmey kalgan esele, orus tildeça cazılırga kerekdile: 
  marksizm-leninizm 
  diktatura 
  poçta 
  apteka 
  kooperativ 

  59 

  Orus tilde -nıy (-aya, -ee, -skiy, -içeskiy) degença suffiksleri, ahırları bolgan sıfatla bla kuralgan söztutuşla karaçay tilde bılay cazıladıla: 
  Sovet Soüz, avtonom oblast, partiya organizasiya, Kommunist partiya 

  60 

  Ahırında -sk, -ng, -ik, -kt degença eki kısıgı bolgan bir kauum orus söz baş boluşda birlik sanda türlenmey cazıladı, affiks koşulsa ua, affiksni allında a neda e eşitilinedi emda cazıladı: 
  Smolens - Smolenskede 
  Kursk - Kurskede 
  Podolsk - Podolskede 
  otpusk - otpuskaga 
  produkt - produktala 
  tank - tankaga 

  61 

  Orus tilden kirgen sözleni ortasında cumuşak katı belgile cürügen cerlerinde har zamanda saklanadıla, söznü ahırında ua  (cumuşak belgi) cangız baş boluşda cazıladı: 

  bolnisa 
  predsedatel - predsedatelni 
  sekretar - sekretarnı 
  Stavropol - Stavropolda 
  Oktyabr - Oktyabrdan 
  Sezd 
  podezd 

  Esgertiu. Tol degença söznü tol degen sözden ayırır üçün, birsi boluşlada da cumuşak belgisi bla cazarga kerekdi: tol, tolnu.

  .

  KÖÇÜRÜUNÜ CORUKLARI 

  62 

  Tizginden tizginnge söz bölümlege üleşinngeniça köçürüledi: 

  ço-mart 
  kö-gür-çün 
  si-birtt-gi 
  su-uuk. 
  da-uur 
  kı-yın 

  63 

  Abbreviaturala bla kıshartılgan cazıulanı (SSSR, KPSS, d.a.k.) bölüb köçürürge caramaydı. 

  64 

  Kıshartılgan ölçe bla belgileni allındagı sifrleden ayırıb köçürürge caramaydı: 
  1917 c. 
  33 km 
  16 m2 
  10 kg 

  65 

  Tireden başha tıygıç belgileni cangı tizginnge köçürürge bolmaydı. 

  66 

  Tizginni ahırında skobkalanı neda kavıçkalanı açıb koyarga caramaydı.

  http://www.elbrusoid.org/forum/forum5/topic23579/

  LAYPANLANI BİLAL

  Giriş Formu
  Site içi arama
  ....
  Керек кенгден танытыр

  Керексизге сёлешме, онгсуз бла кюрешме

  Керекни шиндиги мийик

  Керти айтханнга айгьакъ джокъ

  Керти акъыллыгъа кёз тиймез

  Керти джылтырар, ётюрюк къалтырар

  Кертини кирит тыймаз

  Керти сёзню кезден айт

  Керти сёз кери барыр

  Керти сёзге къарыу джокъ

  Керти суу салмаз, от джандырмаз

  Кетерик кетмей, келлик келмез

  Кеси аман балта алыб чабар

  Кеси аман ёмюрюн аман бла ашырыр

  ETİKETLER
  egiz caşçıkla başhüyük LAYPANLANI Bilal bashuyuk akbaylanı mihail adet başhuyuk appalanı hasan kara kübür culduzla söleşe bilsele drau katliamı bittirlanı tamara itil suuu ağa turur aşhı adam elge borçlu Bittirlanı aminat kiyimle çarh oyun üyle küreşni colunda bilal laypan karaçay üy kar atala babala es comakla halk cırla 8.mart çam haparla чам хапарла hapçalnı_mammet mussa batcaev gapalau sürgün atacurt bayrak köçgünçülük akka batcalanı gekki kamatur balkar kafkasya karachay Stalin ayak hasan bilal laypan kalamla kanatlıla karaçay hikaye anı hatıra sapar özden cır cırçı smayıl ismail semenov ahmat hazar karacahay karaçay kabartay adeb goçiya aytek buşuukun jenosid kasay borlak çoma cırçı Atilla gazalanı alim gıpı karaçat 8mart1944 genosit algış ufuk tavkul cugutur alanla kimledile curtubaev mahti bıllım chegem habaz holam curtubay curtubayev Аланы karacahaymalkar bayramuklanı halimat halimat malkar karçay bayram cumhuriyet Alan
  Meteo
  KONYA Click for Konya, Türkiye Forecast
  Medya


  Site kodu
  Karachay

  Siteler

  Karachay

  Karachay

  karachays.com

  http://www.elbrusoid.org Карачаево-балкарский фонд Эльбрусоид(R)

  karachays.com

  AS - ALAN

  Bashuyuk

  Karachay

  Copyright Karachay © 2020